Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Onder jaarinkomen verstaan we het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt
Jaarinkomen - Jaarinkomen dat op uw laatste loonstrook van het voorgaande kalenderjaar staat. Dit is het gedeelte van de huur dat voor de berekening van de huurtoeslag nodig is. Het jaarinkomen minus de franchise is de pensioengrondslag... meer

Met de Doorlopende Reisverzekering kunt u zo vaak uw koffers pakken als u wilt
Goedkoop verzekering - Met de verzekeringen van Agis weet u zeker dat u goed zit. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Het gaat om de representativiteit van organisaties
Advies p - Het betreft de waardering van rechten en verplichtingen door de risicodragers van de oude verzekering bij invoering van de WAO. Er zijn diverse kwesties die eerst in het dagelijks bestuur worden behandeld... meer

Vereniging Eigen Huis publiceert actuele informatieboekjes over alle onderwerpen in en om uw huis
Vereniging Eigen Huis - Aan de hand van een pleidooi voor een laag btw-tarief voor woningverbetering en onderhoud moeten woningbezetters worden gestimuleerd om hun vastgoed te onderhouden. Na afloop van de procedure ontvangt uw advocaat een vergoeding van de overheid... meer


Voor het overige is de ombudsman verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn taak is bekend geworden, voor zover dat uit de aard der zaak volgt.

De verplichting om voor de ombudsman te verschijnen geldt niet voor Onze Ministers. De deskundigen zijn verplicht hun taak onpartijdig en naar beste weten te verrichten. Zelf raadplegen van de collecties is echter uitsluitend mogelijk na telefonische afspraak. De betrokkenen kunnen zich doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een raadsman.

Nederland en vindt geen kostenafrekening plaats met het buitenland. Het orgaan door welks tussenkomst de inlichtingen worden ingewonnen, kan zich bij het horen van de ambtenaren doen vertegenwoordigen. Onze Minister stelt jaarlijks vast hoeveel de rechtspersoon in het totaal aan vergoedingen is verschuldigd, gerekend over de periode 1 september van het voorafgaande jaar tot en met 31 augustus van het desbetreffende jaar.

Betrokkenen kunnen zich doen bijstaan door een raadsman. De toepassing van artikel 2, tweede lid, vindt dan plaats met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het einde van de periode van twee jaar. De aanwijzing geschiedt voor een periode van vier jaar. Onze Minister van Binnenlandse Zaken bevestigt onverwijld de ontvangst van het verzoek.

Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar met ingang waarvan het bestuursorgaan van de rechtspersoon ingevolge artikel 1b van de wet is aangewezen, bij Onze Minister ingediend. Artikel 19, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. Kortom veel groepen en veel verschillende belangen. Van belang zijn de hoogte van uw salaris, uw woonlasten en uw leenverleden. De centrale klachtenlijn is een eerste stap van banken, verzekeraars en financiŽle tussenpersonen om klanten helderheid te bieden. Binnenlandse Zaken kan in afwijking van de eerste volzin de aanwijzing van bestuursorganen op een ander tijdstip doen ingaan, indien omstandigheden van dringende aard daartoe nopen. Deze vaststelling geschiedt terstond na de laatstgenoemde datum.

Bij ministerieel besluit worden de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen aangewezen, waarop deze wet van toepassing is. In afwijking van het eerste lid is deze wet niet van toepassing op gedragingen van de Commissie gelijke behandeling, bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling. Het in het eerste lid bedoelde ministeri\'eble besluit heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Voor het betreden van woningen is toestemming van de bewoner vereist. Huizenbezitters vrezen een stijging van de hypotheekrente. Oproepingen ingevolge de artikelen 19 en 20 geschieden bij aangetekende brief. De tolken en deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun ter zake van hun dienstverlening ter kennis komt. Hij draagt er zorg voor dat het verslag openbaar wordt gemaakt en algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. TaakomschrijvingHet Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is belast met de legalisatie van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland. Wanneer een minister zelf niet verschijnt, laat hij zich vertegenwoordigen.