Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Voor de correctionele rechtbank in Turnhout(belgiŽ) is vandaag een rechtszaak behandeld tussen Kathleen Aerts en haar ex-vriend David V
Correctionele rechtbank - Beiden worden verliefd, maar lijken onbereikbaar voor elkaar. Kathleen Aerts wilde de man een volmacht geven om het geld van de rekening te halen. De renner van Astana is ťťn van de favorieten voor de eindzege maar hij start eerder met bescheiden ambities... meer

Verzekeringen worden niet alleen door individuele personen afgesloten, maar ook door bedrijven
Verplichte verzekeringen - Verder is opgenomen dat de regeling niet geldt voor buurthuizen, dorpshuizen en daarmee verwante instellingen. Gebleken is dat uit verscheidene kassen ten onrechte onbelast is uitbetaald... meer

Bij eigen beheer vindt pensioenopbouw plaats binnen de onderneming
Pensioen opbouwen - Uw pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u bent gestopt met werken. Het gaat hier om het gelijk behandelen van mannen en vrouwen, alsmede gehuwde en geregistreerde stellen 4... meer

Soms wordt u daarbij verzocht uw bezwaarschrift aan te vullen
Bezwaarschrift - Het indienen van een bezwaarschrift heeft in beginsel geen schorsende werking tot gevolg. Verder rest mij nog te vermelden de historische waarde die deze bomen vertegenwoordigen... meer


Te zijner ondersteuning beschikt de ombudsman over een bureau.

De ombudsman geeft aan een ieder die daarom verzoekt, afschrift of uittreksel van de mededeling, bedoeld in het eerste lid. Het aanbod dat verzekeraars hun bestaande klanten doen, blijkt niet altijd volledig en helder. De ombudsman stelt het bestuursorgaan, de ambtenaar en de verzoeker in de gelegenheid zich binnen een door hem te stellen termijn omtrent de bevindingen te uiten. Ze zeggen massaal de flexibele rente vaarwel en kiezen voor zekerheid. De ombudsman kan bevelen, dat personen die, hoewel wettelijk opgeroepen, niet zijn verschenen, door de openbare macht voor hem worden gebracht om aan hun verplichtingen te voldoen. Amnesty International heeft een raadgevende bevoegdheid bij onder meer de Verenigde Naties. De ombudsman zendt zijn rapport aan het betrokken bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de ambtenaar wiens gedraging voorwerp van onderzoek is geweest. De ombudsman kan ter staving van het beroep op het verschoningsrecht overlegging vragen van een bijzondere schriftelijke last van het orgaan, welks tussenkomst voor het verstrekken van inlichtingen in het derde lid is voorgeschreven. Op deskundigen, tevens ambtenaren, zijn het derde, vierde en vijfde lid van artikel 19 van overeenkomstige toepassing. Legalisatiebalie ministerie van Buitenlandse Zaken BuZaVoor alle vragen over legalisaties. Bij of krachtens de wet kunnen aan de Nationale ombudsman ook andere taken worden opgedragen.

De ombudsman begroot de ingevolge dit artikel verschuldigde vergoeding. Op verzoek van of namens de provincies onderscheidenlijk de waterschappen geschiedt de aanwijzing van de provincies onderscheidenlijk de waterschappen gezamenlijk. Te zijner ondersteuning beschikt de ombudsman over een bureau. Zo maken sommige verzekeraars niet duidelijk dat de vrije keuze van de patiŽnt voor een arts bij sommige polisvormen beperkt is. De ombudsman geeft aan een ieder die daarom verzoekt afschrift of uittreksel van een rapport als bedoeld in het eerste lid. In het geval dat hij een onderzoek niet voortzet doet hij de hiervoor bedoelde mededeling tevens aan het betrokken bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de betrokken ambtenaar. De ombudsman kan voor de uitoefening van die bevoegdheden richtlijnen vaststellen. Tenzij artikel 16 van toepassing is, is de ombudsman bevoegd en, tenzij artikel 14 van toepassing is, ook verplicht aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid gevolg te geven.

De ombudsman kan bevelen, dat getuigen niet zullen worden gehoord en tolken niet tot de uitoefening van hun taak zullen worden toegelaten dan na het afleggen van eed of belofte. Met betrekking tot de daarvoor in rekening te brengen vergoedingen en met betrekking tot kosteloze verstrekking is het bepaalde bij of krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken van overeenkomstige toepassing. De ombudsman is bevoegd ten dienste van het onderzoek werkzaamheden aan deskundigen op te dragen. Hij is voorts bevoegd in het belang van het onderzoek deskundigen en tolken op te roepen. Indien de Tweede Kamer voornemens is de ombudsman opnieuw te benoemen, kan zij bepalen dat het tweede lid, tweede volzin, buiten toepassing blijft.

Wanneer een onderzoek is afgesloten, stelt de ombudsman een rapport op, waarin hij zijn bevindingen en zijn oordeel weergeeft. Indien het onderzoek berustte op een verzoekschrift als bedoeld in artikel 12, zendt hij zijn rapport tevens aan de verzoeker. De Nationale ombudsman verricht op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen. Rentevasteperiodes van 20 jaar zijn populair geworden.