Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Nationale Auto Pas NAP is een database met kilometerstanden van auto's
Waarde auto - Nationale Auto Pas NAP is een database met kilometerstanden van auto's. De maximumbreedte voor de kolom is de grootste maximumbreedte van de cellen in die kolom, of indien die groter is, de opgegeven breedte voor de kolom... meer

Voor het overige is de ombudsman verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn taak is bekend geworden, voor zover dat uit de aard der zaak volgt
Belgische Pensioen Ombudsman - De verplichting om voor de ombudsman te verschijnen geldt niet voor Onze Ministers. De deskundigen zijn verplicht hun taak onpartijdig en naar beste weten te verrichten. Zelf raadplegen van de collecties is echter uitsluitend mogelijk na telefonische afspraak... meer

Wat ook een probleem kan zijn, is een ondernemer die nog maar net is gestart
Ondernemer hypotheek - Wij hebben uit onze ervaring bij de bank geleerd dat de hypotheek afdeling en de afdeling ondernemingen elkaar niet altijd goed begrijpen. Uitkeringen uit zogenaamde Saldo Lijfrente worden niet geaccepteerd... meer

Ik wil het bestemmingsplan van de gemeente of een wijk inzien
Bestemmingsplan - Gedeputeerde staten hebben maximaal zes maanden de tijd om het bestemmingsplan al dan niet goed te keuren. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe rijbewijs per 1 oktober a... meer


Stukken betreffende de fusie met de Bondsspaarbank Zaanstad.

Stukken betreffende de fusie met de Stichting Spaarbank der Vereniging Hulpbetoon te Assendelft. Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de Unicef-actie 'Nederland helpt de kinderen van Egypte'. Stukken betreffende de opening van een nieuw kantoor door de Nutsspaarbank van de Zaanstreek in het winkelcentrum 'Westerkoog ' in Koog aan de Zaan. Notulen van de vergadering van de commissie tot voorbereiding van de herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement. Correspondentie met de commissie voor de gemeentelijke spaarbank betreffende de gemeenschappelijke verspreiding van propaganda van de Nederlandse Spaarbankbond. Notitieboekje betreffende de in bewaring zijnde spaarboekjes in de kluis van de directie. Algemene inleiding op de geschiedenis van de spaarbanken 1 Vanaf 1817 werden de eerstespaarbanken in Nederland opgericht.

Ingekomen stukken betreffende de toetreding tot het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Stukken betreffende de wijziging van de naam van de bank in Centrumbank per 12 maart 1979. Circulaires van de Nederlandsche Spaarbankbond betreffende de behandeling van joods vermogen, met bijlagen. Stukken betreffende de winnaars van de fantasiewedstrijd voor kinderen. In 1966 ging de bank een fusie aan met de Nutsspaarbank te Zaandam, vanaf dan Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. De samenwerking vond met name plaats in regionale verbanden. Brochure van de bank betreffende de fusie met de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Spaarbank te Hoorn, goedgekeurd bij K. Instructie voor de medewerkers van de bank betreffende het verhuren van een kluisloket, met bijlagen. Staat houdende aantekening van de bijkomende rente op de ingelegde bedragen, opgetekend in Boek C, met bijlage. Stukken betreffende de fusie met de Stichtse Bondsspaarbank.

Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Spaarbank te Hoorn, goedgekeurd bij K. Programmaboekje met uitnodiging tot het bijwonen van het feest ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de bank. De bank sloot zich in 1921 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. Stukken betreffende de eventuele vestiging van een bijkantoor in Lelystad. Concept akte van de fusie met de Stichting Bondsspaarbank Hoorn. Ingekomen adviezen van diverse instanties over de concept-statuten, ontvangen door de Raad van Toezicht.

Het Hoofdkantoor van de Spaarbank aan de Botersloot bij de Nieuwe . Rapport betreffende de invloed van de plaatsing van het rekeningenbestand op de loketdienst op het hoofdkantoor. Afschrift van de akte van oprichting van de spaarbank voor de stad Amsterdam. Album met foto's en krantenknipsels betreffende de ingebruikneming van het 'on-line'systeem. Statuten voor de spaarbank van de vereeniging 'Het plaatselijk nut'.

Per 1 januari 1971 is de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek opgegaan in de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Dat hulpbureau werd in het Schotsche Veem op 2 augustus van datzelfde jaar geopend. Verzamelstaten van de aan de inleggers van de Jeugdspaarbank verschuldigde bedragen met bijkomende rente per zitting. Persoonlijk advies gecombineerd met het gemak van internetbankieren. Kerst- en nieuwjaarskaart, toegezonden aan de relaties van de Spaarbank voor de stad Amsterdam, de Stichtse Bondsspaar bank, de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek en de Bondsspaar bank Hoorn.