Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Groningen, doch kantoorhoudende te HAREN, Westerse Drift 89
Oude aandelen - Aan fysieke verplaatsingen zijn ook nadelen verbonden. Wisselkantoren konden tot voor kort gemakkelijk worden opgericht. Wij willen ons niet wagen aan schattingen over de omvang van het witwassen... meer

Per jaar geldt een vrijstelling voor de inkomstenbelasting en studenten mogen per jaar een bedrag onbelast bijverdienen
Onbelast Bijverdienen - Helaas is inteligentie geen criterium om in de kamer te mogen zitten. De fout zit m er in mijn ogen in dat zij, net als het echt hoge management in het bedrijfsleven hun eigen salaris min of meer zelf kunnen bepalen... meer

Brein pak je niet aan als individu maar met een tegenhangige organisatie
Particuliere organisatie - Over welk recht zwaarder weegt, loopt momenteel een andere zaak bij de rechter. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden... meer

Belastingkamer, wegens opheffing van de Belastingkamer
Belastingkamer - In het verleden leert de ervaring, dat dat laatste een leugen is. Stop je rotzooi in je pc, dan komt er ook weer rotzooi uit, dat is alles. Eiser en verweerder worden hierna aangeduid als respectievelijk belanghebbende en inspecteur... meer


Ook de gemeente kan plannen hebben om een bestemmingsplan te veranderen.

Er mag ergens bijvoorbeeld alleen gebouwd worden als dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De gemeente, de politie en welzijnsstichting de Schoor hebben afspraken gemaakt om overlast en hinderlijk gedrag op de nieuwe skatebaan in Almere Buiten structureel tegen te gaan. Een vastgesteld en goedgekeurd bestemmingsplan is nodig om in 2009 een bouwvergunning voor de Stadsbrug te kunnen verlenen. Zijn er wel bezwaren naar voren gekomen, dan moet de gemeente dit binnen vier maanden doen zie artikel 25 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gemeenten moeten bij het opstellen van een bestemmingsplan het provinciale streekplan en plannen van de Rijksoverheid in acht nemen.

Het bestemmingsplan is bindend, dat wil zeggen dat iedereen zich aan de regels van dat plan moet houden. Iedereen die bedenkingen heeft geuit, krijgt een kopie van het besluit toegestuurd. Ik wil het bestemmingsplan van de gemeente of een wijk inzien. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Ook de gemeente zelf kan een bestaand bestemmingsplan veranderen. Met bezwaren die na afloop van de gestelde termijn worden ingediend, wordt in de meeste gevallen geen rekening gehouden. Bestemmingsplan werking of in procedure Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, wordt er een bepaalde procedure doorlopen. Let erop dat u de termijnen waarbinnen u kunt reageren, steeds goed in de gaten houdt. Deze geeft aan waarom en hoe het plan tot stand is gekomen. Er komt een nieuw stuk natuurontwikkeling in de Oosterhoutse Waarden. Binnen twee weken na het nemen van een besluit maken gedeputeerde staten dit bekend. Op de chip staan de persoonsgegevens en een kleurenfoto van de houder van het document.

Het is een weg met verkeerslichten waar maximaal 50 km per uur gereden mag worden. Als de gemeente vasthoudt aan haar besluit, en de bezwaren ongegrond verklaart, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De lange procedure moet gevolgd worden voor grote bouwprojecten. Informatie over de in procedure zijnde plannen vindt u onder de gelijknamige verwijzing in de linker kolom. Voor kleine ingrepen bijvoorbeeld een extra schuurtje bij een boerderij geldt een kortere procedure dan voor grote projecten zoals een industrieterrein. Voor ondernemers is het van belang de procedure hiervoor te kennen, want de toekomst van het bedrijf kan ervan afhangen.

Voornaamste verschil met de korte procedure is dat goedkeuring aan de provincie moet worden gevraagd. Omdat dit geregeld is in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt dit wel de artikel 19-procedure genoemd. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om vrijstelling of de aanvraag wel of niet wordt toegewezen. Almere blijft hiermee de achtste stad van Nederland. Het is dus belangrijk bezwaar te maken tegen het eerste plan waar een bepaalde activiteit als concrete beleidsbeslissing is opgenomen. Het Industrieplein wordt opnieuw ingericht met onder andere verkeerslichten. De Energieweg wordt verbreed met zijbermen, de middenbermen worden afgesloten en er is rekening gehouden met bijvoorbeeld taluds en geluidsschermen. En of er op uw erf een berging mag worden gebouwd en zo ja, tot welke oppervlakte en hoogte.