Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Hieruit blijkt dat de bijleenregeling per individu moet worden toegepast
Bijleenregeling - De EW-reserve blijft hem wel 5 jaar 'achtervolgen'. Indien de belastingplichtige verhuist naar een goedkopere woning, betekent dit niet automatisch dat de toegestane eigenwoningschuld afneemt... meer

De vijftig favoriete aandelen onder institutionele beleggers
Aandelen - Vergelijking van de grootste luchtvaart industrie ter wereld, t. De belangrijkste noord-amerikaanse indices afgezet tegen de AEX. Vergelijking van de 5 grootste Europese telecom bedrijven, t... meer

In principe zijn de kinderen de legitimarissen, kinderen kunnen namelijk niet onterfd worden
Legitimarissen - In principe zijn de kinderen de legitimarissen, kinderen kunnen namelijk niet onterfd worden. De erfgenamen die een wettelijk recht hebben op een in de wet bepaald deel de legitieme portie van de nalatenschap de erfenis... meer

Volgens Hunter Douglas was de plaatsing 'aanzienlijk overtekend'
Onderhandse plaatsing - De afwikkeling van de uitgifte en plaatsing van de aandelen zal deze week plaatsvinden. Assets IA kon ons garanderen het hele pakket te kunnen plaatsen bij zijn beleggers", zegt Herter... meer


Niet-bestaande Belastingkamer behandelt toch nog lopende zaken.

Belastingkamer, wegens opheffing van de Belastingkamer. Tariefcommissie geeft u dan bericht over het verleende uitstel. Niet-bestaande Belastingkamer behandelt toch nog lopende zaken. Partijen kunnen zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Belastingkamer binnenkort toch weer een hoorzitting houdt i. De procedureregels die van toepassing zijn op de cassatieprocedure zijn te vinden in de hoofdstukken 6 en 8 van de Algemene wet bestuursrecht en in hoofdstuk V, afdeling 4, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. In het Reglement van inwendige dienst van de Hoge Raad der Nederlanden wordt het takenpakket van de derde of belastingkamer omschreven.

In belastingzaken stelt u hoger beroep in bij de belastingkamer van het gerechtshof. De beslissing van de Hoge Raad wordt in het openbaar uitgesproken. Voor deze vervanging moet u momenteel f 150, griffierecht betalen. Vaak zal bijvoorbeeld de rechter nog vragen willen stellen. Informatie over het jaarlijks aantal ingekomen en afgedane zaken kunt u vinden in de Jaarverslagen van de Hoge Raad. Met dit griffierecht wordt verrekend het bedrag aan griffierecht dat is betaald voor de vervanging van een mondelinge uitspraak van het gerechtshof door een schriftelijke uitspraak. Die termijn bedraagt zes weken na de dagtekening van dat bericht. Als het nodig is, kan het gerechtshof een tolk benoemen. Er gelden vaste termijnen voor het indienen van stukken. Civiel recht regelt de verhouding tussen burgers onderling. Het te betalen bedrag moet binnen acht weken op de rekening van de griffier staan. Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid dan moet u eerst bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

In het beroepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten. De procedure bij de Hoge Raad wordt gevoerd door het wisselen van stukken. Bij een procedure betalen zowel eiser als gedaagde griffierecht. Beide partijen kunnen om een versnelde behandeling vragen. De Tariefcommissie doet alleen schriftelijk uitspraak. Een civiel geschil wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Zwarte mensen zullen vaker bloot staan aan vernederende controles dan witten. Bij het bestuursorgaan berust de bevoegdheid tot het instellen van beroep in cassatie niet bij de ambtenaar die de procedure voor de rechtbank heeft gevoerd. Deze brochure verschaft u informatie over het beroep in belastingzaken. Over de wijze van procederenIn belastingzaken mogen partijen zelf beroep in cassatie instellen. Tariefcommissie een brief sturen, waarin u meedeelt dat u beroep instelt. Advocaten-Generaal een onpartijdig advies aan de Hoge Raad.