Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Postbus 51 is the Dutch government’s centre for public service information
Postbus 51 - Gebruik hierbij als voorbeeld de campagne tegen alcoholmisbruik. Geef in het kort weer wat de belangrijkste verschillen zijn. Themacommissie ingesteld door de Tweede Kamer over 'Jong en oud moeten kunnen blijven deelnemen aan de samenleving... meer

Via het Internet kun je talloze tips verzamelen, voor uitjes en activiteiten
Tips - Wat kunt u doen om tropische temperaturen beter te weerstaan? Het Nationaal Fonds Ouderenhulp heeft 12 tips voor u verzameld. Ouderen hebben vaak meer last van de hitte dan jongere mensen... meer

Als revisiebedrijf hebben we alle specialismen in huis, waardoor we de revisie van iederemotor in eigen beheer kunnen uitvoeren
Wegenbelasting motor - Als revisiebedrijf hebben we alle specialismen in huis, waardoor we de revisie van iederemotor in eigen beheer kunnen uitvoeren. Zoals in deel drie al gezegd was kan nu begonnen worden met het schoonmaken van het blok... meer

De Delta Lloyd CAR-verzekering verzekert u tegen mogelijke schade
All risk verzekering - De looptijd van de verzekering bedraagt altijd 1 jaar en ieder jaar kunt u de verzekering weer laten verlengen. Om de auto te kunnen huren moet u minimaal 21 jaar oud zijn en dient u 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs... meer


Momenteel worden de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs gemoderniseerd.

Momenteel worden de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs gemoderniseerd. De verplichting tot geheimhouding laat onverlet het in acht nemen van de academische vrijheid genoemd in artikel 1. De werknemer is verplicht om de werkgever hiervan terstond in kennis te stellen met vermelding van zijn bezwaren. Partijen zullen met alle beschikbare middelen nakoming van deze overeenkomst door haar, respectievelijk hun, leden bevorderen. Ingeval de werkgever van de aan haar overgedragen rechten gebruik maakt, heeft de werknemer aanspraak op een billijke vergoeding. De partij die een dergelijke wijziging aan de orde wil stellen deelt dit schriftelijk mee aan de overige partijen. De werknemer is verplicht zich te houden aan hetgeen door de werkgever, met inachtneming van wettelijke bepalingen, in redelijkheid wordt bepaald ten aanzien van het octrooirecht en het auteursrecht. Amsterdam uitvoerde in opdracht van het Centraal Planbureau. Vacatureproblemen vind je vooral in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De werkgever is verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.

Het grootst is de behoefte aan leraren in het vmbo in het westen van Nederland. De werknemer is gehouden zijn functie naar zijn beste vermogen uit te oefenen, zich te gedragen als een goed werknemer en te handelen naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven. De werkgever kan terzake van het in dit artikel bepaalde nadere regels stellen. Het betreft hier zowel het werkgevers als het werknemersdeel. Partijen hechten veel waarde aan een doelmatig overleg. Voor de jaren erna geldt deze verplichting niet meer. Het College van Bestuur kan schriftelijk bepalen dat de hem, krachtens lid 1, toegekende bevoegdheid door anderen namens hem wordt uitgeoefend.

De werknemer kan worden verplicht te gaan wonen in of nabij de plaats waar de arbeid dient te worden verricht, indien dit naar het oordeel van de werkgever, gelet op de aard van de functie, noodzakelijk is voor de goede vervulling daarvan. Bij de vaststelling van de vergoeding wordt rekening gehouden met het geldelijke belang van de werkgever bij de overgedragen rechten en de omstandigheden waaronder het resultaat is behaald. De werkgever stelt met betrekking tot lid 1 tot en met 3 nadere regels vast in overleg met het lokaal overleg. Partijen zullen binnen een maand na ontvangst van de in lid 7 genoemde mededeling overleggen over de voorgestelde wijziging. Hierbij zullen de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de keuze voor een voorgenomen wijziging expliciet worden genoemd. De werknemer heeft het recht op grond van ernstige gewetensbezwaren het uitvoeren van bepaalde opdrachten te weigeren. Partijen hebben aan lokaal overleg een aanbeveling omtrent de invulling van deze code gedaan.

Ter voorkoming en bestrijding van bovengenoemde vormen van ongewenst gedrag, stelt de werkgever een gedragscode vast. Het in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing ingeval de werknemer een auteursrechtelijk beschermd werk vervaardigt, indien en voorzover de werkgever niet anders heeft bepaald. Mede ter bevordering van het welzijn in de werksituatie willen partijen ongewenst gedrag waaronder seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie uitbannen. De werkgever kan nadere regels stellen met betrekking tot het in artikel 1.