Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De AEX-index als geheel werd sinds het begin van het cijferseizoen halverwege juli bijna acht procent meer waard
Aex - De AEX-index als geheel werd sinds het begin van het cijferseizoen halverwege juli bijna acht procent meer waard. De onderliggende inflatie liep in juli iets minder sterk op dan verwacht... meer

De nominale premie voor de basisverzekering ligt rond de Euro 1
Particuliere verzekering - Deze wet voorziet in een bijdrage in de kosten zorgtoeslag voor mensen die de nominale premie van de zorgverzekering niet helemaal zelf kunnen betalen. Je hebt ze bijvoorbeeld nodig om geld terug te krijgen van je ziekenfonds, de belastingdienst of om huursubsidie aan te vragen... meer

Ingelijste foto's van spaarbankgebouwen van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam
Spaarbank - In 1931 werd de bank lid van de Nederlandse Spaarbankbond. Kasboek van de zittingen, met verwijzingen naar het grootboek. In 1914 sloot de bank zich aan bij de Nederlandse Spaarbankbond... meer

Voorbehoud van vruchtgebruik wil zeggen dat iemand kan iets verkopen of schenken met het voorbehoud dat hij het (vrucht)gebruik ervan behoudt
Vruchtgebruik - De verzorging van de langstlevende echtgenoot wordt verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over een deel van de nalatenschap en aan de kinderen slechts de blote eigendom daarvan... meer


In dat geval dient de procedure van ontslag bij zieke te worden gevolgd.

De Algemene Rekenkamer biedt Ons en de Staten-Generaal voor 1 april van elk jaar een verslag aan van haar werkzaamheden in het daaraan voorafgaande jaar. Ik zweer verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, van niemand enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. De Algemene Rekenkamer deelt Onze betrokken Ministers de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar werkzaamheden van belang acht. De Algemene Rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel jaarlijks vast in rapporten. Onze betrokken Minister voert overleg met Onze Minister van FinanciŽn en met de Algemene Rekenkamer over de bij of krachtens de wet te stellen regels die betrekking hebben op de taken of bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. De president oefent het toezicht uit op de werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer en op de juiste toepassing van het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde. De Algemene Rekenkamer stelt voor haar werkzaamheden een reglement van orde vast.

Het zesde lid is hierbij van overeenkomstige toepassing. De leden in buitengewone dienst vervangen bovendien de leden in gewone dienst bij voorziene afwezigheid of ontstentenis. Ambtenarenwet is de medewerking of machtiging vereist van Onze Minister. Na afloop van deze termijn neemt de Algemene Rekenkamer haar eindbeslissing, waarvan zij mededeling doet aan Onze betrokken Minister. Zij kan naar aanleiding daarvan met hen nader overleg plegen.

De Algemene Rekenkamer zendt haar rapporten en haar verklaring van goedkeuring met betrekking tot het afgelopen verslagjaar op de derde woensdag van mei aan Ons en aan de Staten-Generaal. Indien zij haar bezwaar handhaaft, doet zij hiervan tevens mededeling aan Onze Minister van FinanciŽn. Gezien het feit dat de mailserver vol gelopen was denk ik dat er flink verzameld werd. Artikel 91, vierde, vijfde, elfde, twaalfde, dertiende, veertiende en vijftiende lid, is van overeenkomstige toepassing. Overigens heeft de Commissie de laatste jaren niet stilgezeten. De Algemene Rekenkamer verstrekt aan Onze Minister van FinanciŽn, Onze betrokken Minister en aan de Staten-Generaal zodanige mededelingen als zij in het algemeen belang nodig oordeelt. Omdat over het afzien van tegoeden niets was vastgelegd, moet alsnog worden uitbetaald. Het bedrag van de laatstelijk genoten bezoldiging, bedoeld in de artikelen 37, 38 en 39, wordt in voorkomende gevallen gewijzigd overeenkomstig een algemene salariswijziging. De verklaring van goedkeuring wordt gegeven onder voorbehoud van de vaststelling van de slotwetten en in voorkomende gevallen onder voorbehoud van de vaststelling van een indemniteitswet. Voor de beŽindiging van een aanstelling in tijdelijke dienst voor onbepaalde tijd is altijd een apart besluit van de werkgever vereist. Zakelijk netwerken kan niet zonder dergelijke pseudo niet-zakelijke mail.