Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Heel hoofdstuk 6 gaat over de melding van misstanden
Vrijheid van meningsuiting - In het algemeen hoeft de werkgever niet toe te staan dat klanten worden geconfronteerd met uitingen van de werknemer, die alleen de relatie van werkgever en werknemer betreffen... meer

De fiscale bijtelling voor de auto van de zaak bedraagt 22 procent
Bijtelling leaseauto - Van de werknemers hebben ongeveer vijf keer zoveel mannen als vrouwen een auto van de zaak. Maar daarbij is de invloed van nieuwe pensioenpremies niet meegenomen. Een representatieve auto van de baas bewijst dat je het operationele niveau bent ontstegen... meer

Overtuig zo uzelf, dat u niet wakker hoeft te liggen van uw  ohra autoverzekering
Ohra autoverzekering - Deze geeft persoonlijk advies over de beste dekking van uw ziektekosten. Basisverzekering-ziektekosten-zorgverzekering-zorgverzekeringswet . Het zijn slechte tijden voor 's werelds bekendste cola-merk... meer

Ook de gemeente zelf kan een bestaand bestemmingsplan veranderen
Bestemmingsplan - Gedeputeerde staten moeten binnen acht weken een besluit nemen. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Er komen nieuwe rotondes op de Energieweg ter hoogte van de Neerbosscheweg, de Dr... meer


Het lidmaatschap van een Basislid eindigt op door Statuten N.

Akte Van Fusie

Aan de procedures voor de diverse soorten fusies zijn de nodige wettelijke eisen verbonden. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. De comparante is mij, notaris, bekend en haar identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. Het lidmaatschap van een Basislid eindigt op door Statuten N. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk, voor het voorstel hebben verklaard. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Bestuur Afdeling is belast met het besturen van de Afdeling. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. Aan Algemene Vergadering Afdeling komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze Statuten aan Bestuur Afdeling zijn opgedragen. Na afloop van de vereffening moeten de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren worden bewaard. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Bij een aandelenfusie vindt er een verschuiving plaats in het aandelenbezit. Het lidmaatschap van Leden Basisverenigingen eindigt op door Statuten N. Algemene Vergadering Afdeling beslist welke bestemming zal worden gegeven aan het na de liquidatie resterende vermogen en de bezittingen. In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze Statuten, Reglementen Afdeling of de wet, beslist Bestuur Afdeling. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Wijziging Statuten treedt in werking, zodra de wijziging notarieel is verleden. Belangrijk is dat de rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon blijven bestaan en van rechtswege geheel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Tenminste tweemaal per jaar wordt een Algemene Vergadering Afdeling gehouden.