Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Mijn vriendin beschikt al sinds begin dit jaar over een sofi-nummer
Fiscaal nummer - .. meer

Op de beurs gaan bij een Bull-market de koersen omhoog
Bull market - Een bull markt is een markt met stijgende koersen, veel vertrouwen en een goed vooruitzicht. Thomas en Sint Maarten, maken het naar omstandigheden goed. Tijdens een bearmarket wordt een rendement behaald dat in negatieve zin sterk afwijkt van het zeer lange termijn gemiddelde... meer

Een aanvullende verzekering naast uw basispakket is geen verplichting
Ziektekosten verzekering vergelijken - Wij bieden u uitstekende verzekeringen die aansluiten bij . Bent u in Amerika, gedraag u dan als de Amerikanen. Verzekeren, goedkoopste autoverzekering, basisverzekering . Ook voor hen is het de goedkoopste manier om te reizen... meer

Online tradeboek waarmee men transacties op de optiebeurs volgt
Beurs koersen - Volg dag en nacht de koersen van Nederlandse aandelen in New York. Private equity-fondsen zijn het afgelopen halfjaar regelmatig in het nieuws geweest met overnames van Nederlandse bedrijven... meer


GroenLinks streeft ernaar de gemeentelijke belastingen gelijk te houden.

Programma Groenlinks

In dit programma staan voorstellen die deze doelen proberen te realiseren. Overdracht van bij ouderen aanwezige specifieke kennis dient gestimuleerd te wor-den Sesam Academie. GroenLinks vindt dat de aanschaf van energiebesparende apparaten en zonnepane-len, zonneboilers, kleinschalige windmolens etc. De vestiging Koudum van de sociale werkplaats Empatec dient behouden te blijven. GroenLinks streeft ernaar de gemeentelijke belastingen gelijk te houden. Rijngebied, het Groene Hart, de Gelderse Vallei en het Eemland. GroenLinks wil een vast aanspreekpunt voor iedereen die zorg en hulp nodig heeft. Groen-Links staat hier niet negatief tegenover, mits deelraden zoals die in Amsterdam reeds functioneren ingesteld worden. Mochten de gemeenten zo groot worden dat de rol van de provincie ondermijnd wordt, dan moet de provincie de taak van Waterschap Friesland overnemen. De gemeente dient de totstandkoming en instandhouding te bevorderen van een vol-doende, kwalitatief goed en gevarieerd aanbod van kinderopvang dagverblijven, gastouderopvang, speelzalen, buitenschoolse opvang. Zeer waarschijnlijk valt aan een gemeentelijke herindeling niet te ontkomen. De gemeente kan en moet een stimulerend, motiverend en activerend beleid voeren tot behoud van bestaande werkgelegenheid en het scheppen van nieuwe arbeids-plaatsen in arbeidsintensieve, kleinschalige en milieuvriendelijke bedrijven. Woningcorporaties moeten zorgen voor be-taalbare huurhuizen.

Ouderbijdragen moeten naar draagkracht worden geheven. Beeldbepalende gebouwen, zoals fabrieken en boerderijen, moeten indien mogelijk een passende herbestemming krijgen. Overheidsgeld bestemd voor de kunsten moet daar ook aan worden besteed. Bij de ontwikkeling van jongerenbeleid moeten jongeren actief worden betrokken. Armoede is een bron van veel maatschappelijke ellende; ook bij de werkende mens wordt armoede gevoeld. Orde, over de toekomst van de ruimtelijke ordening. In woonwijken dient de aanleg van speelmogelijkheden voor jongere kinderen te wor-den bevorderd. Nieuwe wooncentra voor ouderen worden zo gesitueerd dat winkelcentra, opstap-plaatsen voor openbaar vervoer, kerken, buurthuizen, zwembaden e. Om recycling van grondstoffen verder te bevorderen moet de gemeente in elke woonkern containers plaatsen voor kleding, blik, gekleurd glas, ijzer en afgewerkte olie. Naast het stimuleren van betaalde werkgelegenheid dient ook de uitvoering van maatschappelijk belangrijk, maar onbetaald werk gewaardeerd en gestimuleerd te worden. Het idee van de verzorgingsstaat, zoals we die vanaf 1960 hebben gekend wordt verlaten. In Nijefurd is plaats voor kleinschalige bedrijven, de gemeente moet een actief beleid voeren voor het aantrekken van dit soort bedrijfjes.

Oud beleid inwisselen voor nieuw beleid vraagt om duidelijke keuzes. Het de-mocratische gehalte van het huidige waterschap kan in twijfel getrokken worden. Decentralisatie van werk is wenselijk zodat de mobiliteit van de werkende gaat ver-minderen. De huidige gemeenteraad bestuurt op kerntaken en hoofdlijnen. Het gemeentelijk ouderenbeleid dient er op gericht te zijn dat ouderen zo lang moge-lijk en zo lang zij dit zelf wensen zelfstandig kunnen functioneren. De politiek vervreemdt verder van de burger, wij willen de betrok-kenheid van de burger weer terug.

In dat geval is er sprake van het slachten van de kip met de gouden eieren. De gemeente dient zorg te dragen voor de instandhouding en optimale benutting van een redelijke sociale woningvoorraad.