Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Grondslag van de bijtelling is de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW
Bijtelling - Geen idee, volgens mij moet het gewoon kunnen met die bijtelling. Bekijk het aanbod voor onder meer Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes en Renault. De werkgever bewaart de verklaring bij zijn loonadministratie en is in beginsel niet verplicht om af te rekenen... meer

Je moet over je inkomen nog inkomstenbelasting betalen
Omzet belasting - Je moet over je inkomen nog inkomstenbelasting betalen. Voor het bedrijf dat de goederen levert, geldt het nultarief. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen... meer

In een klein bedrijf leidt een verstoorde arbeidsrelatie al snel tot ontslag
Ontslag - Onze Ministers zijn gehouden desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor haar taak nodig acht. Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling stelt Onze betrokken Minister de Algemene Rekenkamer in kennis van hetgeen tot opheffing van haar bezwaar kan leiden... meer

Een eigendomsakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd
Eigendomsakte - Rente op jaarbasis, waarbij geen rekening is gehouden met het aantal betalingen per jaar. Dit is het verschil tussen de te betalen hypotheekrente en de te ontvangen rente over het bouwdepot... meer


Eigen bijdrage aan werkgever betaalt voor auto van de zaak.

Het gaat hierbij om de vergoeding van de eigen bijdrage die een werknemer moet betalen voor de behandeling door bijvoorbeeld een arts of tandarts. Vanaf de leeftijd van 62 jaar kan de medewerker zijn versterkt ouderdomspensioen laten ingaan. Door het verplicht stellen van een bijdrage, wordt afbreuk gedaan aan de marktwerking. De Tweede Kamer debatteert deze week over herziening van het zorgstelsel. In een aantal situaties wordt gewerkt met vaste bedragen, een maximaal bedrag, of wordt een eigen bijdrage vastgesteld. Wanneer een medewerker meldt dat hij wil deelnemen aan de levensloopregeling moet hij aangeven wat het gewenste bedrag van de inleg per jaar is. Eigen bijdrage aan werkgever betaalt voor auto van de zaak. Daarnaast zijn de cao-partijen er in geslaagd om aanvullende afspraken te maken over de positie van arbeidsongeschikte werknemers. Wanneer hij dat wil, wordt hem op dat moment ontslag verleend worden op grond van artikel 8 2 CAR. Volgens de zegsman komen de kabinetsplannen neer op 'een permanent openstaande rekening', waarmee automatisch de helft van kostenstijgingen in de gezondheidszorg afgewenteld kan worden op werkgevers. Vergoedingen voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling zijn vrijgesteld voor de loonheffingen als deze berusten op een aanspraak die tot het loon behoort. Voor jij het weet heb jij volgende week al de baan van jou dromen. Active 24 HostingDedicated servers, Online backup, Sharepoint.

Hierop staan de belangrijkste dingen doorgaans vermeld. Gedetailleerde vergelijking van de beloning van gebruikers en automatiseerders. Het cao-akkoord zal, na advisering door de Landelijke Advies Commissie Huisartsenzorg in augustus worden voorgelegd aan de leden. De vergoeding wordt verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Er worden nog nadere afspraken gemaakt over de inkoop van extra ouderdomspensioen. Ook vergoedingen die u de werknemer vrijwillig geeft voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling, zijn vrijgesteld.