Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Aan dit model bezwaarschrift valt nog veel te verbeteren
Belastingdienst Bezwaarschrift - Er zijn dus nogal wat mogelijkheden om een fiscale procedure te voeren. In voorgaande wordt gesproken over nevenactiviteiten en hoofdactiviteiten. Het gaat dan niet om stichtingen maar om individuele ringers die hun kosten als gift hebben aangemerkt... meer

Dat is het bedrag dat een ondernemer als waarborgsom op een geblokkeerde rekening moet storten
Storting Waarborgsom Geblokkeerde Rekening - De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar, ondanks sommatie, nalatig is te betalen. Met deze maatregelen hopen de bewindslieden de grootscheepse fraude in de uitzendbranche aan te pakken... meer

Dutch Wealth Services geeft vermogensadvies en begeleiding bij implementatie van diensten en adviezen
Vermogensadvies - Dutch Wealth Services geeft vermogensadvies en begeleiding bij implementatie van diensten en adviezen. Op basis van duidelijke afspraken over het te volgen beleid nemen wij alle dagelijkse beslissingen... meer

Het is nog wel de vraag of met een fiscale eenheid alles is opgelost
Fiscale eenheid - Ik ben een zelfstandige ondernemer en heb geen personeel in dienst. Met de goedkeuring wordt een enorme administratieve lastenverzwaring vermeden. In de praktijk kan dat echter tot problemen leiden... meer


Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland.

De verzekering dient om u te beschermen tegen een waardedaling van het huis. Een aflossing die u, hetzij verplicht opgelegd door de geldverstrekker, hetzij vrijwillig, doet boven het bedrag dat u in de gekozen hypotheekvorm af moet lossen. Moment waarop de verbouw van een woning is voltooid en wordt vrijgegeven aan de nieuwe bewoner. Nieuwbouwwoning die geen premiewoning of sociale koopwoning is. Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van de nieuwe en de verkoop van de oude woning, indien er op dat laatste moment eigen geld vrijkomt. Koopcontract dat vooraf gaat aan de overdracht bij de notaris en waarin meestal ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. De hoogte hiervan wordt bepaald door uw persoonlijke omstandigheden. Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beŽindiging van een levensverzekering. Borgstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt afgegeven. Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen.

Mogelijkheid om over te stappen van een variabele naar een vaste rente. Verplichting om uw huis eerst aan de gemeente te koop aan te bieden als u weg wilt. Een recht op een stuk grond van een ander, meestal van de gemeente. De meeste koopakten vermelden dat er tot een zekere grens niet hoeft te worden verrekend als er iets minder grond wordt geleverd dan beschreven in de akte. Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Soorten hypotheekrente, bijvoorbeeld variabel of vast voor een bepaalde periode, met of zonder rentebedenktijd. Overeenkomst tussen gehuwden die de onderlinge verdeling van het vermogen regelt. De nog openstaande hypothecaire schuld na aftrek van alle administratieve aflossingen en kosten. Degene die de onroerende zaak als onderpand aanbiedt de huiseigenaar of geldnemer. Het geld dat u vrij beschikbaar heeft en eventueel in de hypotheek of in het nieuwe huis kunt investeren. De manier waarop bij de verschillende hypotheekvormen de aflossing van de schuld plaats heeft. Klassieke hypotheekvorm waarbij de bruto last bestaat uit de aflossing het hypotheekbedrag gedeeld door de looptijd vermeerdert met de rente over het openstaande hypotheeksaldo. Vergoeding of provisie die de makelaar u voor zijn diensten in rekening brengt.

Is het laagste tarief van een bepaalde renteduur die onder de standaardcondities wordt verstrekt. Wanneer u subsidie krijgt op uw woning, kan de bank die voorschieten. Nieuwbouwwoning waarop de overheid subsidie verleent in de vorm van jaarlijkse of eenmalige bijdragen. Het rentepercentage dat men daadwerkelijk over zijn hypotheekschuld betaalt, waarbij rekening wordt gehouden met het moment waarop de hypotheekrente is verschuldigd vooraf of achteraf, per maand of kwartaal en de afsluitkosten. Hypotheekvorm, ook wel bekend als Verbeterd Levenhypotheek, waarbij de aflossing geschiedt door middel van een gemengde verzekering en waarbij de vergoeding over en berekening van de spaarpremie bepaald wordt door de hypotheekrente. De aftrekbare periodieke gemeentelijke heffing op grond dat in erfpacht is uitgegeven. Brengen sommige banken in rekening wanneer u afziet van een hypotheek terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd. Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van uw huis en de nog uitstaande hypotheek. Als de verkoper u een optie geeft dat hoeft hij niet te doen, verplicht hij zich om het huis gedurende een bepaalde termijn niet aan een ander aan te bieden. Mogelijkheid om een hypotheek binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een andere woning.

De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte ook wel transportakte genoemd. Gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen, maar die naar buiten komen nadat u het huis al hebt gekocht. Verplichting die de bank op zich neemt om op eerste vordering van de schuldeiser een bepaald bedrag te voldoen. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode. De wettelijk kosten die u maakt bij aankoop van een nieuwbouwwoning. Bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar. Berekening die de bank maakt van het bedrag dat u kunt uitgeven voor een koophuis als u niet meer kwijt wilt zijn aan woonlasten dan u nu aan huur betaalt. De hypotheekrente die u betaalt ten behoeve van een huis, dat nog gebouwd moet worden.