Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het LB-nummer zal sneller door de Belastingdienst worden afgegeven
Aanvraag btw nummer - Het LB-nummer zal sneller door de Belastingdienst worden afgegeven. Langs twee invalshoeken is en wordt hieraan gewerkt. Wat ik ook erg aantrekkelijk vond, was om meer vrijheid te hebben... meer

Niet-bestaande Belastingkamer behandelt toch nog lopende zaken
Belastingkamer - Belastingkamer, wegens opheffing van de Belastingkamer. Tariefcommissie geeft u dan bericht over het verleende uitstel. Niet-bestaande Belastingkamer behandelt toch nog lopende zaken... meer

Over het fonds, de pensioenregeling en de deelnemersraad
Pensioen nederland - Informatie over lijfrente, pensioen en gouden handdruk. Veel mensen houden vaak geen rekening met hun leven na een pensionering. Beheert de pensioenrechten van werknemers in de bedrijfstak Metalektro... meer


Brand verzekering - .. meer


De volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en Nieuw Burgerlijk Wrtboek kunnen relevant zijn bij een juridische afwikkeling van discriminatie.

Burgelijk Wetboek

De volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en Nieuw Burgerlijk Wrtboek kunnen relevant zijn bij een juridische afwikkeling van discriminatie. Bij het aangaan van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden. Een rechtsvordering van de werknemer op grond van dit artikel verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop de niet-bevrijdende voldoening plaatsvindt. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. De mogelijkheid een boete op te leggen laat het recht op schadevergoeding op grond van de wet onverlet. Bij een zodanige opzegging zijn de artikelen 681 en 682 niet van toepassing. De rechter kan zulk een beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Voor de toepassing van de leden 1 en 8 worden perioden waarin de werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengesteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Partijen kunnen bij schriftelijke overeenkomst overeenkomen aan wie, in afwijking van lid 1, overlegging van genoemde bewijsstukken zal geschieden.

Als zodanig kunnen niet worden aangewezen werknemers die in dienst van de werkgever met de boekhouding zijn belast. De werkgever stelt de vakantie zo tijdig vast dat de werknemer gelegenheid heeft tot het treffen van voorbereidingen voor de besteding van de vakantie. De werknemer behoudt gedurende zijn vakantie recht op loon. Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Een volmacht tot de vordering van loon wordt schriftelijk verleend. Artikel 628 leden 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer op grond van artikel 634 ten minste aanspraak heeft. Wie een goed houdt, wordt vermoed dit voor zichzelf te houden. Van de artikelen 634 tot en met 644 kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, tenzij zodanige afwijking bij die artikelen is toegelaten. Rechtsvordering bevoegde kantonrechter, dan wel aan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de arbeid gewoonlijk wordt verricht. De opzegging, bedoeld in de eerste zin van lid 1, maakt de werkgever niet schadeplichtig. Een koop kan ook op een vermogensrecht betrekking hebben. De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Een beding als bedoeld in lid 2 verliest zijn kracht indien de werknemer in meer dan 26 weken arbeid voor de werkgever heeft verricht. Van dit artikel kan niet ten nadele van de nagelaten betrekkingen worden afgeweken. De werkgever is verplicht de werknemer de resterende aanspraak op vakantie in dagen of uren te verlenen, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Bij schriftelijke overeenkomst mag een gefixeerde schadevergoeding tot een hoger bedrag worden vastgesteld.

Na het verstrijken van deze termijn vervalt de bevoegdheid van de werknemer tot opzegging als bedoeld in lid 2. Elk beding waarbij ten behoeve van de werknemer een gefixeerde schadevergoeding tot een lager bedrag wordt bedongen, is nietig. Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde wordt door de rechtbank op vordering van het openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden. De ontbinding kan slechts door de rechter worden uitgesproken. Deze afdeling is niet van toepassing met betrekking tot de bemanning van een zeeschip. Indien in enig jaar zowel lid 1 als lid 2, tweede volzin, worden toegepast, kunnen in totaal niet meer dan het aantal vakantiedagen dat voor dat jaar boven het in artikel 634 bedoelde minimum is overeengekomen, als vakantie gelden. Bedingen waarbij aan de werknemer de beslissing wordt overgelaten of er een dringende reden in de zin van artikel 677 lid 1 aanwezig is, zijn nietig. De voldoening van het in geld vastgestelde loon geschiedt in Nederlands wettig betaalmiddel of door girale betaling overeenkomstig artikel 114 van Boek 6. Het In lid 1 neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is.