Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het laatste nieuws omtrent de discussie over de hypotheekrente
Rente aftrek - Maar ook minder vergaande varianten kunnen een aanzienlijk waarde-verlies geven dat groter wordt naarmate huizen duurder zijn. De hogere inkomens zullen harder worden getroffen, omdat daar de lasten relatief meer stijgen... meer

De kinderkortingen zijn alleen van toepassing indien het kind de hotelkamer of het appartement deelt met 2 volwassenen
Kinderkorting - De kinderkortingen zijn alleen van toepassing indien het kind de hotelkamer of het appartement deelt met 2 volwassenen. Het belastingvoordeel is bedoeld om gezinnen met kinderen te ondersteunen... meer

Een verzamelpolis voor klassieke bromfietsen van 20 jaar en ouder
Bromfiets verzekering - Een verzamelpolis voor klassieke bromfietsen van 15 jaar en ouder. Losse verzekering voor een klassieke brommer vanaf 25 jaar oud. Een verzamelpolis voor klassieke bromfietsen van 20 jaar en ouder... meer

Met de levensloopregeling kunt u uw inkomen aanvullen als u verlof opneemt
Levensloopregeling - Werknemers kunnen fiscaal vriendelijk gaan sparen voor onbetaald verlof of een vervroegd pensioen. Het restant spaartegoed uit levensloop mag in het ouderdomspensioen gestort worden, voorzover dit pensioen na de omzetting binnen de fiscale grenzen blijft... meer


Concept akte van de fusie met de Stichting Bondsspaarbank Hoorn.

Regeling betreffende de aanstelling en de tractementen van de boekhouders. Kopie van de notitie betreffende de eventuele sponsoring van de Floriade 1982. Overzichten van de inlage en terugbetaling bij de diverse spaarrekeningen afgesloten in het eerste kwartaal van 1974. Uittreksel van het huishoudelijk reglement betreffende de artikelen 31-51 inzake de inbrengers. Dit kantoor werd in 1935 opgeheven en verplaatst naar Wormerveer Marktstraat 5, later omgedoopt tot Zaanweg 107. Kopie van het rapport inzake financiele kosten van de pr activiteiten op de public relations in 1974 en de voorlopige kosten voor 1975.

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het Bestuur en het gecommitteerd Bestuurslid. Stukken betreffende de verzekering van de opstal en de inboedel van het kantoorgebouw. Plakboek met krantenknipsels betreffende de instelling van een rijdend bijkantoor alsmede de viering van het 10-jarig bestaan van het rijdend bijkantoor. Brochure waarin de mensen worden opgeroepen om mee te helpen de verzameling spaarpotten van de adjunct-directeur dhr. Stukken betreffende de voorwaarden waaronder hypotheken worden verstrekt. Hierdoor kwamen veel kleinere banken in de problemen. Stukken betreffende de organisatie van de festiviteiten ter gelegenheid van het bereiken van een spaartegoed van 500 miljoen gulden. Brantsma, ter gelegenheid van het bereiken van het 200 miljoen inleggerskapitaal. Concept overeenkomst met de Hollandsche Societeit van Levens verzekeringen N. Wat een onzin! Dus andere mensen moeten betalen om mijn schoolfoto's te zien.

Agenda's van de vergaderingen van de Overlegcommissie Raad van Commissarissen, met bijlagen. Stukken betreffende de voortgang van de werkzaamheden bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de bank aan het Singel. Kasboek van de inkomsten en uitgaven van het spaarzegel-sparen. Ingekomen en minuten van uitgaande stukkenbetreffende de controle van de jaarrekeningen van de bank, met hiaten. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de directeur M. Stukken betreffende het vertrek van de directeur M. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende leningen onder hypothecair verband. Stukken betreffende de automatisering van de verwerking van spaarhandelingen met behulp van het on-line systeem. Ingekomen stukken betreffende uittreding of toetreding tot het bestuur. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende beleggingen in effecten en obligaties. Uittreksels uit de notulen van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders betreffende het uitgebrachte jaarverslag. Gedrukt verslag opgesteld door de directeur van de bank en gericht aan de leden van de Raad van Toezicht betreffende een bijgewoond bankencongres in Philadelphia.

Bijlagen bij het proces verbaal van vernietiging van 7 december 1874. Stukken betreffende de sponsoring van de Rode Kruis Plankzeil orientatietocht op de Sloterplas. Specimina van certificaten en talons voor het garantiekapitaal. Folders betreffende de opening en heropening van bijkantoren. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende spaarrekeningen. Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Bij de statutenwijziging van 1977 werd de Raad van Advies opgeheven. Behalve op administratief vlak werd in de tweede helft van de jaren zestig ook op andere gebieden de noodzaak tot samenwerking gevoeld, bijvoorbeeld met betrekking tot rentepolitiek, dienstverlening en reclame. Voorbeelden van brieven, die door of via de afdeling Klantenservice naar de consument worden verzonden.

Specimina van uitgelote aandelen in het garantiekapitaal van de bank, bijlagen bij het proces verbaal van 2 mei 1878 tot Nut van 't Algemeen. Plakboek van de georganiseerde festiviteiten rondom het bereiken van het inbrengerskapitaal van 1 miljoen gulden. Staten van onderhandse geldleningen in 1969 en effecten in 1969 en 1970. Stukken betreffende georganiseerde wedstrijden ter gelegenheid van de opening van verschillende nieuwe filialen. Stukken betreffende de overschrijvingen van aandelen in het Garantiekapitaal op naam of aan toonder. Overzicht van de bedragen en van de posten van inbreng en terugbetaling per dag van 29 juli tot 1 september 1914. Staten van lopende prolongatieposten van de boekjaren 1921, 1923 en 1931, goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Stukken betreffende organisatie van de te houden aktiviteiten tijdens de wereldspaardag 1972.