Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het speelt onder andere een rol bij het verlenen van bouwvergunningen
Recht Van Vruchtgebruik - De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 juli 1989, nr. De verklaring die bij een premiekoopwoningen vereist is. Als u geen testament heeft, dan erven volgens het Nederlands erfrecht uw partner en kinderen... meer

Voorlopige Aanslag is niet overeenkomstig de schatting aangepast
Aanslag belastingdienst - In geschil is of de aanslag terecht is opgelegd, meer in het bijzonder of verweerder bevoegd was de bij de voorlopige aanslag ten onrechte uitgekeerde heffingskorting te verrekenen met de definitieve aanslag... meer

Een ingewikkelde premieberekening is lastig maar niet onoverkomelijk
Wao gat premie - De bedrijfstakpremie is aftrekpost voor het berekenen van het brutoloon-SV. Hier vindt u een voorbeeld van een voorlopig bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking, waarin de waarde van een onroerende zaak is vastgesteld... meer

Ze kreeg geen weduwepensioen omdat haar mvv-aanvraag nog in behandeling was
Weduwepensioen - De toegepaste korting op het na 17 mei 1990 opgebouwde pensioen bedraagt in het onderhavige geval derhalve ? 287,40. Meestal wordt geëist dat de bijbehorende verzekering of het bijbehorend beleggingsdepot wordt verpand aan de geld­verstrekker... meer


Als u ontslag krijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen.

Ontslag Uitkering

In het hoofdstuk Ontslag, de eerste hulp staan de belangrijkste tips voor als u ontslagen bent. Bij een offerte voor een uitgestelde koopsom is de getanhteerde rente van belang. Aan een werknemer kan eervol ontslag verleend worden wegens overtolligheid van personeel. Wij leggen u uit hoe dat recht in elkaar steekt en aan welke voorwaarden u moet voldoen om er aanspraak op te maken. De WW-uitkeringen na zes maanden worden in het nieuwe stelsel betaald vanuit de landelijke premies en de algemene middelen. Wanneer schorsingDe werknemer is van rechtswege in haar functie geschorst, wanneer zij op grond van een wettelijke maatregel of op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen van haar vrijheid is beroofd.

De lengte van deze loongerelateerde WW-uitkering is afhankelijk van uw fictieve arbeidsverleden. Voor een stamrecht advies kunt u ook terecht bij infostamrecht. Vuistregel is dat de aanvullende uitkering net zo lang loopt als de WW-uitkering. Uw fictieve arbeidsverleden wordt volgens een vaste formule berekend. Als u helemaal geen schuld heeft aan uw werkloosheid, krijgt u een volledige WW-uitkering. Als u het juist wilt doen ontkomt u niet aan een goed Financieel Plan. Er moet sprake zijn van een zodanige mate van ongeschiktheid, dat het gebruikmaken van de ontslagbevoegdheid ter zake niet onredelijk is. Als u ontslag krijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Stel u heeft nu dringend behoefte aan extra geld. Diana Simons is als advocaat verbonden aan een advocatenkantoor in Amsterdam. Op dit moment is de kortlopende WW-uitkering 70 procent van het minimumloon voor een periode van maximaal zes maanden.

Ook qua duur van de aanvullende uitkering zijn er verschillen tussen de diverse sectoren. De uitvoerder danwel verzekeraar is wettelijk verplicht loonheffing in te houden. De uitkering duurt maximaal drie maanden en bedraagt de eerste twee maanden 75 procent van het laatstverdiende loon en de maand daarna 70 procent van dat loon. Bereken hier de hoogte van de gouden handdruk volgens de suppletiemethode. Voor sommigen kan het inkomen na het aflopen van de WNU-uitkering zelfs dalen tot het sociaal minimum. In de begeleidende brief mag hiervan niet worden afgeweken. Ongevraagd ontslag uit dienstverband voor onbepaalde tijdDe ontslaggrond dient te worden vermeld in het betreffende besluit. Stel de uitkeringen zullen gemiddeld over 10 jaar worden ontvangen. Desgewenst kan het College van Bestuur een ruimere toepassing geven aan deze regeling.